Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiSkupščine ObvestilaVestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Poročilo o delu društva izgnancev slovenije 1941-1945 od junija 2006 do junija 2007

V juniju 2006 in še v vsej drugi polovici leta 2006 so se  vrstile prireditve za obeležje 65. obletnice delovanja Društva izgnancev Slovenije 1941-1945. Osrednja prireditev je bila v Mostecu v Ljubljani. V uvodnem govoru je predsednica društva Ivica Žnidaršič podrobno orisala delovanje DIS za uveljavitev statusa in pravic slovenskih izgnancev, beguncev in drugih žrtev vojnega nasilja ter ponovno opredelila zahtevo po vojni odškodnini za odvzeto in uničeno premično in nepremično premoženje. Prireditve se je udeležil in tudi govoril udeležencem predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek in doživel odobravanje zaradi njegovih prizadevanj za izboljšanje življenja v naši državi in po svetu. (Podrobnosti v Vestniku DIS št. 64, str. 1, 2 in 3.)

15. julij 2006

Dne 15. julija 2006 KO DIS Bučka organizirala Spominski pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Telč do Bučke. Pohoda se je udeležil tudi poslanec DZ mag. Franc Žnidaršič, pohodnike pa je na začetku pohoda na Telčah pozdravil v imenu DIS član IO DIS Alojz Rupar.

Ob cesti Jerman vrh-Bučka je bil ta dan ob okupacijskem mejnem kamnu odkrit kamnit spomenik. Odkrila ga je predsednica DIS.

Na zaključni prireditvi je bila govornica predsednica KO DIS Bučka Silva Marjetič.

11. september 2006

Mednarodni organizaciji za migracije (IOM) smo 11. 9. 2006 poslali prošnjo za finančno podporo projektov, oskrbovalnih programov, ki jih DIS izvaja za žrtve nacifašizma. V prošnjo smo navedli oblike oskrbovalnih programov za starejše, osamele člane DIS (pomoč pri pospravljanju poljščin, urejanje bivališč, nabave osnovnih življenjskih potrebščin, preprečevanje socialne izključenosti in lajšanje psihosocialnih težav in stisk), časovni potek oskrbovalnih programov in potrebna sredstva.

14. september 2006

Dne 14. septembra 2006 je bila 8. seja Izvršnega odbora DIS (vsebina v prilogi).

20. september 2006

V Mariboru je bila 20. septembra 2006 redna letna skupščina Društva izgnancev Slovenije 1941-1945. Na skupščini DIS je bilo dano poročilo o delu v obdobju junij 2005–2006 in sprejet je bil program dela za leto 2007 s finančnim načrtom. Poleg tega so delegati obravnavali informacijo o poteku obnove zbirnega taborišča – bivših grajskih hlevov in konjušnice v Brestanici, informacijo o izvedbi programa in pogodbe s komisijo Evropske unije za ohranitev in obeleževanje glavnih krajev in arhivov, povezanih z deportacijo. Posebna točka seje je bila namenjena razpravi o Zakonu o društvih. Na tej seji je bil izvoljen tudi nov član Izvršnega odbora DIS, Franc Žičkar iz Leskovca pri Krškem. (Vsebina skupščine DIS je objavljena v Vestniku DIS št. 65, str. 1–6).

Na tej skupščini DIS so delegati Krajevnih organizacij DIS sprejeli tudi sklep, da bo v letu 2007 članarina DIS 8 evrov, od tega ostane Krajevni organizaciji DIS 5 evrov, 3 evre pa dobi DIS. Prispevek za Vestnik za leto 2007 za pet številk znaša 4 evre. Članarino in prispevek za Vestnik vplačujejo člani v svojih 85 Krajevnih organizacijah DIS.

12. oktober 2006

Dne 12. oktobra 2006 je bil organiziran sestanek za drugo skupino županov, ki so bili povabljeni na podpis listine o nameri sodelovanja z DIS pri nadaljnji obnovi zbirnega taborišča za izgon Slovencev. Na podpis listine so bili povabljeni župani naslednjih občin: Bled, Celje, Domžale, Ig, Izola, Kamnik, Kočevje, Komen, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Ormož, Piran, Preddvor, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenske Konjice, Šentjernej, Škofja Loka, Škofljica, Trbovlje, Trebnje, Žužemberk. K podpisu listine z občinami so bili povabljeni tudi predsedniki Krajevnih organizacij DIS, ki vključujejo člane DIS iz navedenih občin. (Podrobnosti so v Vestniku DIS št. 66, str. 2.)

27. oktober 2007

Skladno s pogodbo smo 27. oktobra 2006 posredovali Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve poročilo o porabi družbenih sredstev v III. kvartalu – za mesece julij, avgust in september 2006. Poleg pisnega poročila o delu smo ministrstvu poslali tudi račune o porabi dobljenih sredstev.

30. oktober 2006

DIS je 30. oktobra 2006 zaprosil za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu. K prošnji je društvo priložilo vse potrebne dokumente, poročila in program dela za obdobje 2005–2009.
Na podlagi 31. člena Zakona o društvih in 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja ter v skladu s 3. členom Pravilnika o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju žrtev vojnega nasilja, je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na vlogo Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 v zadevi statusa društva v javnem interesu ODLOČBO: DRUŠTVU IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945, LJUBLJANA, Komenskega 7, se podeli status društva v javnem interesu. ( To odločbo smo prejeli pod  št. 21504-1/2006, dne 7. 11. 2006.)

8. november 2006
Oismu krajevnim in območnim organizacijam 8. novembra 2007 je vsebovalo obvestilo o četrtem seminarju za profesorje zgodovine na osnovnih in srednjih šolah, o podpisu listine o sodelovanju s 25 župani, priporočilo, da dajo vloge občinam za finančno pomoč KO DIS za leto 2007. V tem pismu smo posredovali obrazce za sestavo bilance KO DIS za leto 2006, ki jo je treba poslati na sedež DIS do 19. januarja 2007.

11. november 2006

KO DIS Sevnica je 11. novembra 2006 obeležila 10. obletnico lokalne muzejske zbirke o izgnancih na gradu v Sevnici. Slavnostni govornik je bil predsednik muzejske zbirke prof. Jože Bogovič. Prireditve so se udeležili tudi župan Občine Sevnica Kristijan Janc, predsednica DIS Ivica Žnidaršič, podpredsednik NO Skupščine DIS 1941-1945 Janez Blas ter predsedniki sosednjih KO DIS. (Podrobnosti v Vestniku št. 66, str. 5.)

25. november 2006

Na gradu Rajhenburg je Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 organiziralo 25. novembra 2006 četrti osemurni seminar za profesorje zgodovine iz osnovnih in srednjih šol. Na seminar se je prijavilo 76 profesorjev iz raznih šol in krajev Slovenije. Pomembno je, da nam je uspelo za predavatelje na seminarju pridobiti univerzitetne profesorje zgodovine, ki bodo na ta način tudi sami motivirani za obravnavo izgnanstva na univerzitetnih predavanjih študentom zgodovine. (Več o tem v Vestniku DIS št. 66, str. 1.)

14. december 2006

Dne 14. decembra 2006 je bila 9. seja Izvršnega odbora DIS (vsebina v prilogi).

18. december 2006

Dne 18. decembra 2006 smo poslali daljše pismo vsem predsednikom KO DIS in jih seznanili s celotnim pismom, ki smo ga prejeli od Mednarodne organizacije za migracije (IOM) o zaključku dela te organizacije v zvezi z nemškim zakonom »Spomin, odgovornost, prihodnost«.
Krajevne organizacije so bile s pismom DIS obveščene tudi o Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS, ki je začel veljati 1. 1. 2007. Po tem zakonu (člen 3) se višina rente po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja ne bo zmanjšala, ampak se bo od 1. 1. 2007 usklajevala oz. povečevala skladno z rastjo cen življenjskih stroškov. Doslej se je renta povečevala tako kot pokojnine.
Krajevnim organizacijam DIS smo sporočili tudi stališče DIS o nestrinjanju, da bi v zakon o žrtvah vojnega nasilja vključila tudi sodelavce okupatorja.
Obvestili smo KO DIS, da je po novem zakonu o obveznem izvodu publikacij,  sprejet je bil 18. 7. 2006, uporabljati pa se je začel 19. 12. 2006, treba v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) dostaviti po 4 izvode, če se publikacija financira iz družbenih sredstev pa 16 izvodov, poleg knjig, brošur tudi drobni tisk: razglednice, lepaki, trosilni material, obrazci, potrdila, nalepke, vizitke, izkaznice, katalogi, vabila, gramofonske plošče, zgoščenke – CD, diskete in diplome. Te tiskane predmete je treba poslati na naslov: Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Oddelek za dopolnjevanje knjižničarskega gradiva, Ekspedit, Leskovškova 12, 1000 Ljubljana. Tiskane predmete je možno prinesti tudi na navedeni naslov v uradnih urah od 9.do 14. ure.
S pismom DIS 18. 12. 2006 smo zaprosili KO DIS, da pošljejo imenski seznam članstva DIS za leto 2006 do 16. 1. 2007, vendar pa še do danes seznama ni poslalo 27 KO DIS. Vse KO DIS so prejele tudi seznam prejemnikov Vestnika DIS št. 66 – december 2006, da ga lahko dopolnijo in dopolnitve pošljejo na tem seznamu do prihodnje številke.

19. december 2006

Opozorili smo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kako bo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ker smo vsi upravičenci podpisali odločbo za eno leto (od 1. 3. 2006 do 1. 3. 2007). Skrbno smo spremljali dogajanje, da ne bi izpadli upravičenci po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

V decembru 2006 in januarju 2007 smo zbrali pobude, ki sta jih v Državnem zboru Republike Slovenije izpostavila poslanca mag. Franc Žnidaršič in Matjaž Han o vprašanjih povračila gmotne škode, nastale med drugo svetovno vojno, in o tem poročali članstvu DIS v Vestniku št. 67, februarja 2007 na str. 3.

10. januar 2007

Pripravili smo projekt obnove notranjih prostorov v nizki stavbi zbirnega taborišča v Brestanici in se 10. januarja 2007 prijavili na razpis Upravne enote v Krškem za sofinanciranje nadaljnje obnove taborišča. Na osnovi tega razpisa smo prejeli 3.630 evrov.

15. januar 2007

Delegacija DIS se je 15. januarja 2007 udeležila pomembne prireditve v nemškem mestu Rudolstadt ob razglasitvi maturitetnih nalog na temo prisilno delo Slovencev v Rudolstadtu med drugo svetovno vojno. Delegacijo je vodila Zdenka Kaplan, predsednica komisije za stike s kraji izgnanstva pri IO DIS:  spremljala sta jočlana IO DIS Alojz Rupar in Jožica Stezinar. (Podrobnosti v Vestniku št. 67, str. 2.)

19. januar 2007

Dne 19. januarja 2007 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o sofinanciranju dejavnosti Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ki so posebnega družbenega pomena v letu 2007.

24. januar 2007

Dne 24. januarja 2007 smo pri Družbi za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring v Ljubljani naročili izdelavo pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju Društva izgnancev Slovenije 1941-1945. Pravilnik je obravnaval Izvršni odbor DIS na seji 19. aprila 2007 in ga dopolnil za razpravo in sprejem na skupščini DIS.

26. januar 2007
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 mora skladno s pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS vsakega prvega v mesecu zaprositi za dvanajstino odobrenih sredstev, vsake tri mesece pa poročati o porabi in poslati v dokaz račune in druga gradiva.  26. januarja 2007 smo poslali ministrstvu poročilo za IV. kvartal za mesece oktober, november in december 2006.

31. januar 2007

V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani je bila 31. januarja 2007 odprta razstava »Videti nepojmljivo«. Razstavo je odprl veleposlanik Republike Avstrije dr. Valentin Inzko, slavnostni govornik pa je bil minister za zunanje zadeve RS dr. Dimitrij Rupel. Otvoritve razstave se je udeležila tudi dvanajstčlanska delegacija Društva izgnancev Slovenije 1941-1945. Razstava je bila odprta od 1. februarja do 15. aprila 2007 in so si jo lahko vsi zainteresirani ogledali. V okviru te razstave so bile prikazane tudi oblike nasilja nad Slovenci v okupirani Gorenjski, Štajerski in Koroški v letih 1941-1945 pod nazivom »Hitlerjeva dolga senca«. Ta del razstave pa je bil odprt do 31. julija 2007.

2. februar 2007

Predsedniku Zveze slovenskih izseljencev g. Jožetu Partlu smo 2. februarja 2007  poslali obvestilo o sklicu kongresa v Trstu in prevod gradiva o vsebini kongresa, ki ignorira izgnance in begunce žrtve fašizma in nacizma.

13. februar 2007

Na razgovor na Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 sta 13. februarja 2007 prišla češka veleposlanica Ivana Hlavosa in njen namestnik Peter Šmajkal. Predsednica DIS je predstavnika Češke seznanila z dejavnostjo DIS in željo, da bi muzej slovenskih izgnancev na gradu Rajhenburg dopolnili še z izgonom Čehov ob nemško-češki meji ter da bi tudi češko društvo izgnancev pristopilo k Mednarodnemu odboru žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945.

15. februar 2007

Na prireditvi in zborovanju izgnancev v Komnu 15. februarja 2007 smo javno izrazili protest Društva izgnancev Slovenije zaradi izjav italijanskega predsednika Giorgia Napolitana, ki jih je izrekel na proslavi v Rimu. V odmevnem referatu DIS so bile prikazane oblike nasilja fašistov nad Slovenci vse po letu 1920, še posebej pa med drugo svetovno vojno. DIS je prvi protestiral proti revanšistični italijanski politiki. (Več o tem v Vestniku DIS št. 67, str. 4.)

21. februar 2007

Dne 21. februarja 2007 je bil v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem razgovor predsednice DIS z Jožetom Partlom predsednikom Zveze koroških izseljencev, s sodelavci. Pogovor se je nanašal na sklic kongresa Unije Istranov v Trstu, na ustanavljanje Mednarodnega odbora žrtev nacizma in fašizma v letih 1920-1945 ter o delu razstave o izgonu Slovencev z avstrijske Koroške leta 1942. Ob tej priliki je bil tudi ogled Peršmanovega doma, v katerem sta muzej antifašističnega boja na Koroškem in del razstave o izgonu koroških Slovencev.

22. februar 2007

Dne 22. februarja 2007 je bila 10. seja Izvršnega odbora DIS (vsebina v prilogi).

22. februar 2007

Direktorju Muzeja novejše zgodovine Jožetu Dežmanu smo 22. februarja 2007 poslali pismo, v katerem smo posredovali stališče Izvršnega odbora DIS 1941-1945 glede reorganizacije notranjosti gradu Rajhenburg. Ponovno smo predlagali, da bi že obstoječe prostore, ki so bili v gradu namenjeni izgonu Slovencev, ohranili, sedanjo razstavo pa posodobili, nekatere fotografije in grafike izločili in tako pridobili prostor za obogatitev razstave še z:

 • gradivom o izgonu več kot 20.000 slovenskih otrok
 • prikazali kraje in vsaj nekaj fotografij izgnanskih taborišč na ozemlju tretjega rajha, v Italiji, na Madžarskem in v NDH
 • nujno bi prikazali tudi prisilno delo slovenskih izgnancev med drugo svetovno vojno
 • razstavili bi več predmetov iz izgnanstva
 • gradivom o begunstvu Slovencev med drugo svetovno vojno.

Poleg predlaganih dopolnitev muzeja o izgonu Slovencev na gradu Rajhenburg je možnost, da bi muzej razširili še z gradivom o izgonu Slovencev iz avstrijske Koroške leta 1942 in z gradivom o nasilju madžarskega okupatorja. Kasneje bi lahko dodali še slikovno gradivo o izgonu Francozov, Poljakov, Slovakov, Čehov, Ukrajincev – žrtev nacizma v letih 1938-1945.
V pismu smo predlagali, da bi se nemudoma sestali z direktorjem muzeja in županom Občine Krško na gradu Rajhenburg in se medsebojno informirali in dogovorili o nadaljnjih skupnih aktivnostih v zvezi z muzejsko dejavnostjo na gradu Rajhenburg. Pismo, ki smo ga poslali Jožetu Dežmanu, smo 6. 3. 2007 v vednost poslali na 9 naslovov, da bodo vedeli, kaj želimo z muzejem na gradu Rajhenburg.

26. februar 2007

V zvezi s sklicem kongresa istrskih optantov in njihovimi zahtevami in stališči smo na sedežu DIS organizirali sestanek s predsedniki društev in organizacij žrtev vojnega nasilja. Z društvom rabskih žrtev in društvom taboriščnikov - ukradenih otrok smo se dogovorili za skupen nastop in pripravo protestnega manifesta s predstavitvijo oblik nasilja in genocidne politike do Slovencev s strani okupatorskih držav, zlasti tudi Italijanov.

26. februar 2007

Dne 26. februarja 2007 je bil zaprošen dr. Peter Klasinc, da bo sodeloval pri raziskavi o delu okupacije Slovenije s strani NDH med drugo svetovno vojno.

27. februar 2007

Ambasadi Republike Poljske je bilo 27. februarja 2007 poslano pismo s predlogom za  sodelovanje  društev poljskih izgnancev z DIS. Enako pismo je bilo ta dan poslano tudi Veleposlaništvoma Ukrajine in  Republike Slovaške.

28. februar 2007

Skladno z zaprosilom smo 28. februarja 2007 posredovali prof. dr. Božu Repetu na Filozofsko fakulteto podatke o doslej znanih slovenskih vaseh, ki jih je okupirala NDH med drugo svetovno vojno (Jesenice na Dolenjskem, Pobrežje, Nova vas, Slovenska vas in vas Čedem blizu Kostanjevice). V  vaseh, ki jih je okupirala NDH, se ni smelo govoriti slovensko, otroci so morali hoditi v hrvaško šolo v Luk. Ustaši in hrvaški domobranci so izvajali na okupiranem ozemlju teror nad slovenskim prebivalstvom. Pobijali so moške, posiljevali ženske, ropali premoženje. Prof. dr. Boža Repeta smo tudi obvestili, da se dogovarjamo s KO DIS Velika Dolina in dr. Petrom Klasincem, da bi napravili podrobno raziskavo o okupaciji slovenskih vasi s strani NDH.

1. marec 2007

V zvezi s sklicanim kongresom izgnancev in beguncev v Trstu je bil na sedežu DIS 1. marca 2007 sklican pogovor z diplomati in zgodovinarji, ki so se ga med drugimi udeležili tudi Marko Kosin, dr. Jože Pirjevec, Samo Pahor, Mojca Drčar Murko, dr. Božo Repe, Herman Janež, Spomenka Hribar, Tone Poljšak, Milan Gregorič. Navzoči so bili seznanjeni s sklicem kongresa v Trstu od 29. do 31. marca 2007 in s stališči Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 o nestrinjanju, da se kongres imenuje »evropski«, ko pa bodo na njem le italijanski optanti in sudetski Nemci. Strokovnjaki so pozdravili veliko aktivnost DIS v Sloveniji glede namere tega kongresa in seznanitve predstavnikov Republike Slovenije o nujnem odzivu na stališče organizatorjev kongresa, da so Slovenijo uvrstili med tiste, ki so povzročili etnično čiščenje in genocid nad Italijani. (Več o tem  v Vestniku št. 68, str. 2.)

2. marca 2007

Preden smo poslali pismo organizatorjem prvega kongresa o izgnancih in beguncih Evrope v Trst, smo ga 2. marca 2007 poslali v vednost Ministrstvu za zunanje zadeve RS, Milanu Kučanu, Janezu Stanovniku, Tonetu Poljšku, Mojci Drčar Murko, Spomenki Hribar, prof. dr. Jožetu Pirjevcu, dr. Božu Repetu, Milanu Gregoriču in drugim.

5. marec 2007

Dne 5. marca 2007 smo obvestili ministra za zunanje zadeve RS o prizadevanjih DIS za ustanovitev Mednarodnega odbora žrtev nacizma in fašizma v letih 1920-1945 in o nerešenih vprašanjih odškodnine za gmotno škodo.

6. marec 2007

Uniji Istranov v Trstu smo 6. marca 2007 poslali  pismo s predstavitvijo Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 in o slovenskih izgnancih in beguncih ter sorodnih žrtev v drugih evropskih državah. Ugovarjali smo naslovu kongresa in da se predstavljajo kot glasniki izgnancev in beguncev Evrope.

12. marec 2007

Po sklepu Izvršnega odbora Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 je bila 12. marca 2007 sklicana dopisna seja Skupščine DIS, na kateri so delegati KO DIS obravnavali  finančno in materialno poslovanje DIS v letu 2006 in sprejeli zaključni račun za leto 2006. Vsi delegati Krajevnih organizacij DIS so potrdili in sprejeli zaključni račun in obrazložitve ter potrdili tudi stališče Nadzornega odbora skupščine DIS, ki je ocenil, da organi DIS skrbno ravnajo z uporabo sredstev. Delegati so prejeli tudi podroben pregled sredstev za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča v Brestanici in odobrili porabo sredstev v ta namen v letu 2006.
Imena in zneske vseh darovalcev je Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 objavilo v posebni publikaciji, ki je na ogled vsem zainteresiranim.

13. marec 2007

Predsedniku Zveze slovenskih izseljencev Celovec g. Jožetu Partlu smo 13. marca 2007 poslali pismo, ki smo ga poslali organizatorjem kongresa v Trst in sedmim evropskim poslancem. Obvestili smo ga o pripravah Manifesta – spomenice o nacifašističnem nasilju nad Slovenci.

14. marec 2007

Dne 14. marca 2007 je bila 11. seja Izvršnega odbora DIS (vsebina v prilogi).

16. marec 2007

Skladno s sklepom Izvršnega odbora DIS 1941-1945 smo 16. marca 2007 poslali še drugo pismo predsedniku Unije Istranov Massimilianu Lacoti, v katerem smo protestirali, da se sklicani kongres od 29. do 31. marca imenuje »evropski«, ko pa na njem sodelujejo le Italijani in Nemci, ki so po drugi svetovni vojni zapustili okupirana ozemlja v Evropi. Ugovarjali smo trditvi o etničnem čiščenju Italijanov, saj je etnično čiščenje prizadelo samo Slovence in Hrvate, ne pa Italijane, ki so po vojni prostovoljno zapustili Slovenijo, imeli so možnost ostati v Sloveniji. Tisti Italijani, ki so ostali v Sloveniji, imajo vse pravice, celo poslanca v DZ.

19. marec 2007

19. marca 2007 smo poslali pismo vsem predsednikom in predsednicam krajevnih in območnih organizacij DIS, s katerim so bili seznanjeni z dogajanji v zvezi s kongresom, ki ga je sklicala optantska organizacija v Trstu v dneh 29. do 31. marca 2007 in stališčih DIS v zvezi s tem kongresom.
V tem pismu so bile vse KO DIS zaprošene, da do 4. maja 2007 pošljejo predloge za program in dejavnosti za leto 2008, ki naj bi jih sofinancirala Skupščina DIS.
V pismu smo posredovali informacije glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja upravičencev po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, ki nam je poteklo 19. 3. 2006, in da je bil podpisan aneks k pogodbi z Adriaticom Slovenica do 30. 6. 2007. (Upravičencem ne bo treba plačevati mesečno 20,09  evra). Z aneksom k pogodbi s Triglavom se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 5. 2007.
KO DIS so bile tudi zaprošene, da naj  prispevki za Vestnik o občnih zborih ne bi presegali 33 tipkanih vrstic in sliko, prav tako tudi informacije o izletih. Tako bi omogočili objavo prispevkov vsem KO DIS. Glede objavljanja podatkov o jubilejih je bil sklep IO DIS, da se objavljajo kratki podatki o članih DIS, ki so starejši od 90 let.

19. marec 2007

Ministru za zunanje zadeve RS dr. Dimitriju Ruplu je bilo 19. 3. 2007 posredovano pismo, ki ga je DIS poslal organizatorjem kongresa v Trst. Pismo je bilo poslano tudi generalnemu direktorju za evropske zadeve na Ministrstvu za zunanje zadeve g. Bogdanu Benku.

23. marec 2007

Vodjem poslanskih skupin Državnega zbora RS (Jožefu Školču, Jakobu Presečniku, Miranu Potrču, mag. Francu Žnidaršiču, Jožetu Tanku, dr. Mateju Lahovniku, Zmagu Jelinčiču, Jožefu Horvatu) smo 23. marca 2007 poslali podrobne informacije o kongresu Unije Istranov v Trstu pod nazivom 1. Mednarodni kongres izgnancev in beguncev Evrope. Poslali smo jim v vednost obe pismi, ki jih je DIS poslal organizatorjem kongresa in predlagal vodjem poslanskih skupin, da DZ reagira na zahteve Istranov in njihovo stališče, da je bilo nasilje izvajano nad Italijani.

24. marec 2007

Minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel je poslal predsednici DIS pismo, v katerem se je zahvalil za pismi z dne 5. in 19. marca 2007, o prvem mednarodnem kongresu izgnancev in beguncev, ki ga organizira Zveza Istranov 29. do 31. marca 2007 v Trstu.

Minister nam je sporočil, da zunanje ministrstvo načeloma ne zavzema uradnih stališč do civilnodružbenih iniciativ.

25. marec 2007

Iz kuratorija v Berlinu smo 25. marca 2007 prejeli obvestilo o možnosti, da se javimo na razpis subvencijskega programa »Pripravljenost pomagati ostarelim žrtvam nacizma v srednji in vzhodni Evropi«. S programom želi fundacija »Spomin in prihodnost« subvencionirati mednarodno sodelovanje na humanitarnem področju.

26. marec 2007

Dne 26. marca 2006 je predsednica DIS sklicala tiskovno konferenco, na kateri je seznanila predstavnike sredstev javnega obveščanje o mednarodni dejavnosti DIS.

Na tiskovni konferenci so novinarji dobili informacije:

 • o sodelovanju DIS z Evropsko komisijo o muzejski in arhivski dejavnosti DIS, povezani z izgonom Slovencev med drugo svetovno vojno
 • o pobudah Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 za ustanovitev Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945
 • o ustanovitvi društva »Usoda slovenskih prisilnih delavcev v nemškem mestu Rudolstadt«
 • o odkritju spomenika slovenskim izgnancem, umrlim v mestu Arnstadt
 • o 1. Mednarodnem kongresu izgnancev in beguncev »Evrope«, od 29. do 31. marca v Trstu
 • o pripravah na osrednjo prireditev DIS ob dnevu izgnancev z mednarodno udeležbo,  9. junija 2007 v Brestanici.

Za sklic tiskovne konference smo se v Društvu izgnancev Slovenije 1941-1945 (DIS) odločili zato, ker želimo slovensko in evropsko javnost seznaniti o dejavnosti društva s posebnim poudarkom na mednarodni dejavnosti za ohranjanje spomina na genocidno in raznarodovalno politiko do Slovencev med drugo svetovno vojno, v fašistični Italiji pa že od 1920 leta dalje, ter o neporavnani vojni škodi, nastali v času okupacije Slovenije in ob izgonu Slovencev.

27. marec 2007

Francoski veleposlanici ge. Chantal de Bourmont v Ljubljani je bilo 27. marca 2007 poslano pismo z obvestilom o osrednji prireditvi ob dnevu DIS v Brestanici in s prošnjo za sodelovanje pri zbiranju gradiva o francoskih izgnancih, žrtvah nacizma za muzejsko zbirko na gradu Rajhenburg in sodelovanje v Mednarodnem odboru žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945.

4. april 2007

Delegacijo DIS je 4. aprila 2007 sprejel Jožef Jerovšek, predsednik Odbora za mednarodno dejavnost Državnega zbora. V delegaciji so bili Ivica Žnidaršič, predsednica DIS, Jože Križančič, podpredsednik DIS, in Alojz Rupar, predsednik Komisije za informativno dejavnost pri IO DIS. Delegacija je g. Jožefa Jerovška seznanila o stališčih DIS v zvezi s kongresom v Trstu in potrebo, da bi poleg DIS tudi državni organi Slovenije protestirali, ker so Slovenijo na tem kongresu omenjali kot državo, ki je povzročila etnično čiščenje nad Italijani, ter zahtevami optantov, da se vrnejo v Istro, in da se jim povrne premoženje. Predsednik Odbora za mednarodno dejavnost DZ je bil seznanjen tudi o večletnih pobudah DIS za ustanovitev Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1946, o tem, kako DIS skrbi za obnovo in vzdrževanje grobov slovenskih izgnancev v Nemčiji, o sodelovanju s Komisijo Evropske unije ter o odprtih vprašanjih za povračilo gmotne škode, nastale med drugo svetovno vojno.

6. april 2007

Župana Občine Krško smo osebno in pisno 6. aprila 2007 obvestili o pripravah na osrednjo prireditev 9. 6. 2007 pri zbirnem taborišču v Brestanici. Prosili smo ga za sodelovanje pri urejanju prometa in finančno pomoč. Rečeno nam je bilo, naj se javimo na razpis.

12. aprila 2007

Komunalnemu podjetju Kostar v Brežicah smo 12. aprila pisali pismo o pripravah na osrednjo prireditev in  zaprosili za gradbene stroje za zravnanje peska na dvorišču taborišča.

Komunalno stanovanjskemu podjetju Brežice smo poslali prošnjo za darovanje peska za posipanje dvorišča taborišča, Cestnemu podjetju Novo mesto pa pismo s prošnjo za darovanje peska in prevoze na dvorišče zbirnega taborišča.

13. april 2007

V reviji Svobodna misel je bil 13. aprila 2007 objavljen  daljši intervju (na treh straneh revije) z izgnancem poslancem DZ mag. Francem Žnidaršičem o ustvarjanju pri načelih socialne države. Ob tem je izpostavil stališča, za katera se zavzema tudi Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945.

19. april 2007

Dne 19. aprila 2007 je bila 12. seja Izvršnega odbora DIS (vsebina v prilogi).

23. april 2007

Vsem predsednikom in predsednicam krajevnih in območnih organizacij je bilo 23. aprila 2007 poslano daljše pismo o pripravah na osrednjo prireditev DIS ob dnevu izgnancev, o pripravah na pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Murnc do Telč (28. 4.), o Vestniku DIS, o možnosti donacij od dela dohodnine za leto 2007 in da se o tem lahko odločajo že do konca 2007. O tem je bil KO DIS posredovan tudi poseben formular z obrazložitvijo.

24. april 2007

Dne 24. aprila 2007 smo poslali pismo ministru za obrambo RS Karlu Erjavcu o pripravah na osrednjo prireditev ob dnevu izgnancev in 62. obletnici vrnitve iz izgnanstva 9. 6. 2007 v Brestanici ter mu predlagali, da bi bil slavnostni govornik.

25. april 2007

Dne 25. aprila 2007 je KO DIS Celje organizirala večjo prireditev ob odkritju spominske plošče na Krekovem trgu vsem izgnancem iz Celja, da ne bi pozabili težkih časov za slovenski narod. Ploščo je odkril podpredsednik DIS Jože Križančič.

14. maj 2007

Ministru za pravosodje RS in predsedniku Medresorske komisije Vlade RS za obravnavno vprašanj vojne škode smo 14. maja 2007 napisali pismo s vprašanjem, kako daleč so odločitve glede zakona o povračilu gmotne škode. Medresorska komisija je Vladi RS že februarja 2006 poslala stališča o tem. Odgovora vlade RS pa še ni.

20. maj 2007

Komisija za stike s kraji izgnanstva pri IO DIS je 20. maja 2007 organizirala izlet v kraje izgnanstva in uspešno navezala stike z župani nekaterih nemških mest.

21. maj 2007

V nemškem mestu Arnstadt je bil 21. maja 2007 o večletnih prizadevanjih Komisije za stike s kraji izgnanstva pri IO DIS odkrit spomenik slovenskim izgnancem, umrlim v tem mestu.

30. maj 2007

Skladno s pogodbo smo 30. maja 2007 posredovali Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS predlog finančno ovrednotenega programa Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ki naj bi ga ministrstvo sofinanciralo v letu 2008.

1. junij 2007

V Murski Soboti je bilo v petek, 1. junija 2007, zaključno Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Na državno srečanje je bilo do razpisanega roka prijavljenih skupaj 283 nalog. Na javno predstavitev v Mursko Soboto so bili povabljeni avtorji 167 raziskovalnih nalog, ki so bile razvrščene v 18 področij. Med temi 167 raziskovalnimi nalogami je bilo na področju zgodovine predstavljenih 6 srednješolskih raziskovalnih nalog, med njimi tudi naloga z naslovom Izgnani Slovenci v 2. svetovni vojni, avtoric Nine Tomšič in Tjaše Korpič. Za odlično izpeljan nastop in napisano raziskovalno nalogo sta prejeli srebrno priznanje.

7. junij 2007

Na radiu Evropa smo na dan izgnancev pripravili pol urno oddajo o izgnanstvu in begunstvu ter delovanju Društva izgnancev Slovenije 1941-1945.

8. junij 2007

Društvo čeških izgnancev izrazilo željo za sodelovanje z DIS. Usoda Čehov je bila podobna usodi slovenskih izgnancev med drugo svetovno vojno. Nemci so tudi Čehe ob nemško-češki okupacijski meji izgnali in na njihove domove naselili Nemce. Zato ni naključje, da je prišel v Ljubljano in na prireditev ob dnevu izgnancev tudi ing. Jiři Prokop, poslovodeči češkega društva izgnancev. Na razgovoru na sedežu DIS 8. junija 2007 je bil sprejet dogovor, da bi še letos podpisali sporazum o sodelovanju češkega društva z Društvom izgnancev Slovenije 1941-1945 in v Mednarodnem odboru žrtev nacizma in fašizma v letih 1920-1945.

8. junij 2007

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je 8. junija 2007 poslalo pismo, v katerem so opravičili ministrovo neudeležbo na osrednji prireditvi DIS, hkrati pa v zvezi s stališčem o pogajanjih z Nemčijo o vojni škodi zapisali: »Ministrstvo za zunanje zadeve razume probleme in težak položaj izgnancev.« Ponudili so možnost, da pridemo na ministrstvo, kjer bi se podrobno pogovorili o vprašanju urejanja preteklih krivic. Pismo je podpisal generalni direktor direktorata za evropske zadeve in politično bilateralo Bogdan Benko.

9. junij 2007

Osrednja prireditev ob 62. obletnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva in ob dnevu izgnancev 9. junija 2007 na dvorišču zbirnega taborišča – bivših grajskih hlevov in konjušnic. Prireditve se je udeležilo okrog 6000 izgnancev, prisilnih delavcev, beguncev in drugih žrtev vojnega nasilja ter svojcev.

Poleg domačih gostov – ministra za obrambo Karla Erjavca, ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka, vodje poslanske skupine DeSUS mag. Franca Žnidaršiča, predsednika organizacije OZN za Slovenijo B. Bučarja, županov občin, so se prireditve udeležili tudi veleposlaniki in konzuli Francije, Poljske, Nemčije in Češke ter prijatelji iz sorodnih društev iz Nemčije, Češke, Avstrije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Prireditve so se udeležili tudi 3 dijaki in profesorji iz gimnazije Rudolstadt, kjer so pisali in opravljali maturo na temo »Prisilni delavci iz Rudolstadta med drugo svetovno vojno«. Predsednik RS dr. Janez Drnovšek, mariborski nadškof dr. Franc Kramberger in beograjski nadškof Stanislav Hočevar so poslali pozdrave in lepe želje za prijetno druženje.

Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec, ki je udeležencem med drugim povedal, da je prav Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS vztrajala, da je vlada vključila v koalicijsko pogodbo reševanje vprašanj odškodnin za gmotno škodo, in zagotovil, da bo kot minister podprl rešitve, ki bodo v skladu s pričakovanji DIS. Predsednica DIS pa je v referatu jasno opredelila stališča DIS do aktualnih vprašanj teženj po spreminjanju zgodovine in postavila zahteve DIS do vlade in Državnega zbora RS v zvezi z nerešenimi vprašanji odškodnin za gmotno škodo.

Na prireditvi so govorili tudi župan Občine Krško Franci Bogovič, župan občine nemškega mesta Rudolstadt, predsednik Zveze slovenskih izseljencev iz avstrijske Koroške Jože Partl in član Izvršnega odbora DIS Alojz Rupar. (Več o tej prireditvi v Vestniku št. 69, str. 1, 2 in 3.)

21. junij 2007

Županom 46 občin, ki so podpisale listino o nameri sodelovanja z Društvom izgnancev Slovenije 1941-1945 pri nadaljnji obnovi zbirnega taborišča, je bilo 21. 6. 2007 poslano pismo s prošnjo, da bi tudi v letu 2007 prispevalo sredstva v ta namen. Posebno pismo je bilo poslano tudi županom, ki so listino podpisali, pa doslej še niso nič prispevali.

23. junij 2007

KO DIS Petišovci, Pince-Marof, Benica je 23. junija 2007 organizirala večjo prireditev ob 65. obletnici izgona Slovencev z ozemlja, ki so ga okupirali Madžari. Na prireditvi je bilo poleg predsednika KO DIS Petišovci Alojza Voščuna tudi več drugih govornikov, med njimi predsednica DIS, župana občine Lendava in madžarske občine Sárvár.

Po bogatem kulturnem programu je sledilo odkritje spominske sobe in velike plošče na kulturnem domu v vasi Pince-Marof. (Več o tem v Vestniku DIS št. 68, str. 4.)

29. junij 2007

Vsem Krajevnim in območnim organizacijam DIS smo 29. junija 2007 poslali pismo z zahvalo za organizacijo množične udeležbe članov DIS in svojcev na osrednji prireditvi ob dnevu izgnancev in 62. obletnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva 9. junija 2007 na dvorišču zbirnega taborišča v Brestanici.

Hkrati so bile KO DIS obveščene, da bo redna seja Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 v ponedeljek, 17. septembra 2007, v Ljubljani.

30. junij 2007

KO DIS Bohinj je ob 62. letnici vrnitve v domovino pripravila prireditev za izgnance, begunce in druge žrtve vojnega nasilja gorenjskega območja 30. junija 2007 v Bohinjski Bistrici. Slavnostni govornik je bil dr. France Bučar. Pozdravni govor je imel predsednik KO DIS Bohinj Jakob Medja.
Druženje je potekalo ob bogatem kulturnem programu. Udeležili so se ga tudi predsednica DIS in člana IO DIS Albin Pražnikar in Alojz Kranjc.

Založniška dejavnost DIS

Pomembno je, da nastajajo publikacije tudi v Krajevnih organizacijah. V oktobru 2006 je Krajevna organizacija DIS Srednja Dobrava na Gorenjskem izdala knjigo »Moji spomini«, KO DIS Mozirje so izdali knjigo »Oh, kako je dolga, dolga pot iz tujine pa do doma«, v KO DIS Krmelj-Tržišče pa knjigo »Dejavnosti v letih 1995─2005«, KO DIS Šentjanž je izdala zloženko »Spominski pohod od Murnc do Telč«,  KO DIS Celje pa »Slovenski izgnanci iz Celja 1941-1945«.
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 je, povezano z osrednjo prireditvijo ob dnevu izgnancev, izdalo brošuro »Največje zbirno taborišče za izgon Slovencev leta 1941 – hlevi in konjušnice pri gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem«, na 48 straneh. V brošuri je s sliko in besedo opisana dosedanja obnova taborišča.
Po skupščini DIS je izšlo tudi 5 številk Vestnika DIS, in sicer št. 65, 66, 67, 68 in 69.
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 ima na voljo tudi posneto celotno vsebino osrednje prireditve ob dnevu izgnancev 9. junija 2007 na CD-disketi in jo KO DIS lahko naročijo. DIS je pripravil tudi na CD-ju posnetek pesmi »Oh, kako je dolga pot« in priložene note za vse tri zbore.

Člani organov Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 so se v obdobju, za katero podajamo poročilo, udeleževali naslednjih občnih zborov KO DIS:
Šentjur pri Celju (1. 7. 2006), Raka (12. 8.), Dole pri Litiji (3. 9.), Studenec in Podkum (10. 9.), Slovenska Bistrica (29. 9.), Srednja Dobrava (7. 10.), Jesenice (9. 10.), Sevnica (11. 11.), Bistrica ob Sotli (17. 11.), Radeče (2. 12.), Domžale (19. 12. 2006), Trbovlje (8. 1. 2007), Ljubljana Vič-Rudnik (18. 1.), Gornja Radgona (26. 1.), Globoko-Pišece (27. 1.), Tržič (2. 2.), Dole pri Litiji (4. 2.), Krška vas (9. 2.), Grosuplje (12. 2.), Komen (15. 2.), Ljubljana Bežigrad in Dolenja vas (17. 2.), Hrastnik (23. 2.), Ljubljana Šiška (28. 2.), Bled in Trebnje (3. 3.), Brežice (6. 3.), Sevnica (9. 3.), Velika Dolina (10. 3.), Mozirje (24. 3.), Polšnik in Leskovec (25. 3.), Slovenska Bistrica in Kapele (31. 3.), Dobova (1. 4.), Radlje ob Dravi, Muta (4. 4.), Slovenske Konjice (5. 4.), Koper in  Radovljica (12. 4.), Cerknica-Logatec, Kamnik in Zagreb (14. 4.), Čatež ob Savi (15. 4.), Bizeljsko (17. 4.), Murska Sobota (20. 4.), Polje ob Sotli (21. 4.), Celje in Podbočje (26. 4.), Artiče (12. 5.), Škofja Loka (19. 5.) in Kranj (22. 6. 2007).

Na vseh zborih so bili navzoči člani DIS zaprošeni, naj se nemudoma povežejo s poslanci DZ v svojem kraju in jih povprašajo glede zakona za uveljavitev pravic do gmotne škode, nastale med drugo svetovno vojno.

Zaključek
Poročilo je napisano po časovnem zaporedju dogodkov in aktivnosti. Žal se vsega dela ni moglo zajeti, ker se je vsak dan kaj dogajalo. Nekatere podatke bomo dodali še na skupščini DIS.

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica

Ljubljana, 22. 8. 2007

Obvestila
Trenutno ni novic