Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiSkupščine ObvestilaVestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Okvirni program Društva Izgnancev Slovenije 1941–1945 in  njegovih organov za leto 2010

Okvirni program dela Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 (DIS) temelji na programskih usmeritvah Skupščine DIS  za obdobje 2009-2013.

Največja naloga v letu 2010 bodo prizadevanja Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, da bi Vlada RS sprejela predlog zakona za poplačilo gmotne škode, nastale med drugo svetovno vojno, in da bi bil ta zakon v doglednem času v Državnem zboru tudi sprejet.

V letu 2010 bo namenjena posebna skrb usklajevanju dejavnosti Krajevnih in Območnih organizacij DIS za pomoč osamelim, bolnim in invalidnim članom na domovih.

Finančni načrt DIS za leto 2010 je narejen na predpostavki, da bo del programa financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in da bodo doseženi prispevki od članarine DIS in za Vestnik DIS v predvidenem obsegu. Pričakujemo tudi prispevke občin za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča in donatorjev za redno dejavnost DIS.

PREDVIDENI PRIHODKI ZA DEJAVNOST DIS V LETU 2010

Dotacije iz proračuna (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) 44.000 EUR
Dotacija vladnih organov   11.500 EUR
Prispevki članstva DIS od članarine  41.400 EUR
Prispevki članstva za Vestnik DIS    31.100 EUR
Prispevki za založništvo – sklad DIS   6.000 EUR
Donatorji – občine za nadaljnjo obnovo taborišča za izgon Slovencev v Brestanici  10.500 EUR
Drugi prihodki (obresti, dohodnina) 500 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu  3.500 EUR
   
SKUPAJ PREDVIDENI PRIHODKI 148.500 EUR

Program dejavnosti DIS v letu 2010:

  • društvena in organizacijska dejavnost in ohranjanje zgodovinskega spomina
  • mednarodna dejavnost DIS
  • publicistična in založniška dejavnost ter izdajanje Vestnika DIS
  • dejavnost za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici

Društvena in organizacijska dejavnost ter skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina

Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 bo tudi v letu 2010 usklajeval programe in akcije, ki so skupni vsem organizacijam DIS. Sodelovanje pri organiziranju osrednje prireditve ob 65. obletnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva.
V letu 2010 bomo organizirali seminar za predsednike Krajevnih in Območnih organizacij DIS in seminar za potomce izgnancev in beguncev.
Usposobili bomo posebno skupino aktivistov DIS, ki bodo pomagali organizirati oskrbovalne programe za pomoč članom DIS na domu.
Prizadevali si bomo, da bi bil čim prej sprejet zakon o povračilu gmotne škode in organizirali pomoč Krajevnim in Območnim organizacijam in članstvu DIS pri uveljavljanju odškodnin, ko bo zakon sprejet.
Spodbujali bomo zbiranje spominov in pričevanj.
Priprava razstave o dejavnosti DIS in uveljavljanju pravic izgnancev in beguncev.
Nadaljevali bomo urejanje arhiva DIS za izpopolnitev dokumentacijskega centra Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.
Sodelovali bomo pri organizaciji prireditev in pohodov ob okupacijski meji in pohodu po vaseh izgnanih Kozjancev.
V okvir organizacijske dejavnosti spada tudi skrb za zagotavljanje sredstev za najemnino in vzdrževanje poslovnih prostorov, poštne in telefonske stroške, fotokopiranje, vzdrževanje pisarniških strojev ter stroške administracije.

Mednarodna dejavnost DIS

Priprava dokumentov za delovanje Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev nacizma in fašizma v letih 1920-1945 ter predloga za domicil tega odbora.
Organizacija prvega sestanka tega Mednarodnega odbora.

Nadaljevali bomo sodelovanje s kraji izgnanstva in župani nemških mest, kjer še niso urejeni grobovi slovenskih izgnancev, in  podpirali sprejemanje sporazumov o urejanju vojnih grobov tudi z Italijo, Poljsko, Srbijo ter Bosno in  Hercegovino ter Makedonijo.
Odkrili bomo spomenik Slovencem umrlim v nemškem mestu Templin.

Sodelovali bomo s Kuratorijem v Berlinu v zvezi z možnostjo sofinanciranja oskrbovalnih programov na domu za ostarele in onemogle žrtve nacizma in fašizma.
Nadaljevali bomo sodelovanje z Muzejem holokavsta v Washingtonu in uresničili težnjo, da se v tem muzeju prikaže tudi genocid nad Slovenci med drugo svetovno vojno.

Še naprej bomo pridobivali gradiva in slikovni material za širitev vsebine Muzeja izgnancev na gradu Rajhenberg za prikaz nacističnega in fašističnega nasilja nad Francozi, Poljaki, Čehi, Slovaki, Ukrajinci, Belorusi, Rusi in drugimi evropskimi narodi.

Nadaljevali bomo sodelovanje z Zvezo slovenskih izseljencev v Celovcu in Krajevno organizacijo DIS v Zagrebu. Ustanovili bomo tudi Krajevno organizacijo DIS v Bosni in Hercegovini za Slovence potomce žrtev fašizma, ki živijo v Banja Luki.

Za pokrivanje stroškov mednarodne dejavnosti DIS bomo v letu 2009 potrebovali ……… 45.000 EUR

Publicistična in založniška dejavnost ter izdajanje Vestnika DIS

Organiziranje tiskovnih in informativnih konferenc za novinarje dnevnega in revialnega tiska ter RTV ob 65. obletnici vrnitve slovenskih izgnancev in beguncev.

Priprava in  tisk društvenega glasila Vestnik DIS.

Izdaja III. knjige spominov in pričevanj o izgnanstvu in begunstvu.

Izdajanje zloženk, plakatov in vabil za prireditev ob 65. obletnici vrnitve Slovencev iz izgnanstva in begunstva.

Dejavnost pri nadaljnji obnovi zbirnega taborišča za izgon Slovencev v grajskih hlevih in konjušnicah v Brestanici

Nadaljnja obnova taborišča bo odvisna od višine pridobljenih sredstev preko razpisov Ministrstva za kulturo RS in od prispevkov občin, ki so podpisale pismo o nameri sodelovanja z DIS pri tej obnovi. Predvidevamo, da bi v letu 2010 obnovili še en prostor v pritličnem delu taborišča, obnovili dvoje velikih vhodnih vrat in konjušnico.

Financiranje dejavnosti DIS

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 bo tudi za leto 2010 podpisalo pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje tistih dejavnosti in programov DIS, ki so posebnega družbenega pomena. Del sredstev zagotavljajo tudi člani DIS s članarino, ki pa je majhna in ne pokriva stroškov društvenih dejavnosti, ki jih za člane opravlja DIS.  Prav tako se s prispevkom za Vestnik DIS ne pokrivajo stroški glasila. Zato društvo pridobiva tudi sponzorje. Zaradi vsesplošnega varčevanja, nameravamo zmanjšati obseg Vestnika DIS na 8 strani. Zato naj bi bile informacije KO DIS z občnih zborov krajše.
Za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici je bilo  podpisano pismo o nameri za sofinanciranje s 45 občinami, ki pa vse še niso  nakazale sredstev v ta namen.
Tudi v letu 2010 se bo upraviteljsko in strokovno delo v društvu opravljalo na prostovoljni osnovi, da bi bila zbrana sredstva namenjena za izvedbo vsebinskih programov in za pomoč Krajevnim in Območnim organizacijam DIS pri dogovorjenih skupnih akcijah.

PREDVIDENI ODHODKI PO POSTAVKAH PROGRAMA DIS ZA LETO 2010

1. Društvena in organizacijska dejavnost ter ohranjanje zgodovinskega spomina 52.000 EUR
2. Mednarodna dejavnost 45.000 EUR
3. Publicistična in založniška dejavnost ter izdajanje Vestnika DIS 41.000 EUR
Dejavnost pri nadaljnji obnovi zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici 10.500 EUR
SKUPAJ 1, 2, 3 IN 4 148.500 EUR
SKUPAJ PRIHODKI 148.500 EUR
SKUPAJ ODHODKI 148.500 EUR

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica

Ta program je bil sprejet na Skupščini DIS 30. 6. 2009

Obvestila
Trenutno ni novic