Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

P O S L O V N I K
22. september 2015

ZA DELO REDNE LETNE SKUPŠČINE DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941‒1945, 3. oktobra 2015

1. člen

S tem poslovnikom se določa način in omogoča delo Skupščine DIS.

2. člen

Skupščina deluje na podlagi Statuta društva, sprejetega dnevnega reda in tega poslovnika.

3. člen

Skupščino DIS sestavljajo delegati, imenovani v Krajevnih in Območnih organizacijah DIS.

4. člen

Delegat se na Skupščini izkaže s poverilnico, ki jo izda predsednik ali predsednica  Odbora krajevne ali Območne organizacije DIS. Če je delegat predsednik ali predsednica KO DIS, poverilnico podpiše tajnik ali tajnica KO oz. OO DIS.

5. člen

Na Skupščini sodelujejo tudi člani Izvršnega odbora DIS, Nadzornega odbora,  Častnega razsodišča in Sveta Skupščine DIS in dajejo delegatom dodatna pojasnila in odgovarjajo na vprašanja.

6. člen

Skupščina DIS je sklepčna, če je navzočih več kot polovica delegatov, po preteku pol ure od napovedanega časa pa ob navzočnosti najmanj ene tretjine delegatov.

7. člen

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih delegatov krajevnih in Območnih organizacij DIS.

8. člen

Delo Skupščine vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga delegati izvolijo z javnim glasovanjem.

9. člen

Za nemoten potek dela Skupščine DIS se z javnim glasovanjem izvoli še zapisnikar, dva overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija  in  komisija  za sklepe, po potrebi pa še druge komisije.

Zapisnik se izdela v treh izvodih.

10. člen

Delovno predsedstvo skrbi za nemoten potek Skupščine DIS po sprejetem dnevnem redu in daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijave za razpravo. Prednost imajo delegati, ki so svoje vprašanje v pisni obliki poslali že vnaprej.

Čas za razpravo se s tem poslovnikom omeji na pet minut in za repliko na dve minuti.

Delovno predsedstvo lahko odvzame besedo razpravljavcu, če razpravlja izven dnevnega reda ali zavlačuje razpravo, moti delo Skupščine ali žali udeležence Skupščine DIS. V teh primerih lahko zahteva njegovo odstranitev s Skupščine.

11. člen

Delegati lahko oddajo razpravo tudi v pisni obliki, ki se vnese v gradivo Skupščine DIS.

 12. člen

Ta poslovnik sprejme Skupščina DIS z javnim glasovanjem in se začne uporabljati takoj.

« Nazaj

Obvestila

Vrnjena je pravica do zdraviliško – klimatskega zdravljenja
16. april 2021

V zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 je vrnjena tudi izgnancem in beguncem pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, ki smo jo imeli do leta 2012.

Več »

Knjiga ob 10 obletnici delovanja Mednarodnega odbora
16. april 2021

Knjigo ob 10. obletnici delovanja Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945 sta zbrala, napisala in uredila prof. Ivica Žnidaršič in mag. Gregor Kaplan.

Več »