Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

PROGRAM DELA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945 ZA LETO 2018
20. december 2017

Pri predlogu programa dela Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za leto 2018 je treba upoštevati, da je povprečna starost članov Skupščine DIS 78 let, vodstva krajevnih in območnih organizacij pa več kot 80 let. Zato ne bo več mogoče uresničevati tako obsežnih programskih nalog, kot smo bili doslej navajeni. Pomembno pa je, da se vsa upravna in strokovna dela DIS ter pisanje gradiv opravlja na brezplačni osnovi.

1.a) Organizacijska dejavnost društva

- Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije bo tudi v letu 2018 usklajeval nekatere programe krajevnih in območnih organizacij  DIS in pomagal predsednikom in odborom KO DIS, ki bodo zaradi starosti potrebovali pomoč pri organizacijskih, finančnih in drugih dejavnostih. Udeleževali se bomo občnih zborov krajevnih in območnih organizacij DIS in članstvu DIS neposredno dajali informacije o vseh vprašanjih.
- V letu 2018 bodo volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Organizacije DIS na vseh ravneh se moramo prizadevati, da bi bil v Državni zbor RS voljen kakšen član DIS, ki bo spremljal ohranjanje doseženih pravic in sprejemanje zakona o povrnitvi vsaj simbolične vojne škode.
- Za dosego tega cilja bomo aktivno sodelovali s sedanjo in novo Vlado RS in s poslanci Državnega zbora RS sedanjega in novega sestava.
- Za poslance Državnega zbora RS, pristojna ministrstva in druge vladne organe bomo pripravili informativno konferenco o vojni škodi in vojnih odškodninah ter govorili o nujnosti sprejema predloga zakona o gmotni škodi.
- Spodbujali bomo državne organe, naj začno pogajanja z Nemčijo o plačilu vsaj dela vojne škode in naj pri tem uporabijo strokovne argumente in gradiva, ki smo jih pripravili v DIS.
- Ponovno bomo zahtevali, da se premoženje, ki so ga leta 1945 v Sloveniji zapustili Avstrijci, Nemci in Madžari na račun vojne škode, usmeri v sklad za poplačilo vojne škode slovenskim upravičencem.
- Nemški vladi bomo poslali podatke o socialno ogroženih žrtvah fašizma in nacizma in jo prosili za finančno pomoč ostarelim članom DIS. Za finančno pomoč bomo prosili tudi nemški kuratorij »Spomin, odgovornost in prihodnost«.
- Po potrebi bomo v letu 2018 organizirali seminarje za predsednike, tajnike in odbore krajevnih organizacij DIS po območjih o prizadevanjih za ohranitev doseženih pravic in zakonu o gmotni škodi.
- Organizirali bomo dva tečaja za prostovoljce – člane DIS, ki bi pomagali urejati zbrano in napisano dokumentacijo DIS za Arhiv Republike Slovenije in za zbirno taborišče za izgon Slovencev v Brestanici.
- Imenovali bomo posebno skupino starejših članov DIS, ki bodo sodelovali s študenti, ki pripravljajo diplomske in magistrske naloge s področja izgona Slovencev, prisilnem delu in življenju v taboriščih.
- Tudi v letu 2018 bodo lahko krajevne in območne organizacije DIS vsak delovni dan dobivale informacije na sedežu DIS, po dogovoru pa tudi ob sobotah.

1.b) Socialni in zdravstveni programi

- V 84 krajevnih in območnih organizacijah DIS je včlanjenih okrog 9000 izgnancev, prisilnih delavcev, beguncev in nekaj potomcev.
- Povprečna starost članov DIS je 80 let, zato bomo v letu 2018 namenili posebno pozornost nalogam, s katerimi bi olajšali življenje članom DIS v odročnih krajih, kjer v bližini ni socialnih, patronažnih in drugih služb.
- V poletnih mesecih bomo poskušali, da bi v sodelovanju s krajevnimi in območnimi organizacijami in študenti zdravstvenih, socialnih in tehničnih šol organizirali manjše delovne akcije za pomoč starejšim in osamelim članom (priprava kurjave, košnje okoli hiše, obiranje sadja, pospravljanje po hišah itd.).
- Organizirali bomo dva seminarja za potomce izgnancev in beguncev za pomoč krajevnim in območnim organizacijam pri organiziranju pomoči na domu in zunaj doma.
- Vzpodbujali bomo predavanja in učne delavnice o ohranjanju zdravja in nekaterih boleznih starostnikov.

1.c) Ohranjanje zgodovinskega izročila

- Tudi v letu 2018 bomo zbirali predmete iz izgona in jih shranjevali v zbirnem taborišču za izgon Slovencev v Brestanici.
- Vzpodbujali bomo pisanje spominov in pričevanj ter objavljali spomine na izgnanstvo in begunstvo.
- Obeleževali bomo dan slovenskih izgnancev, 7. junij, in sodelovali na območnih prireditvah o tem dnevu, ki so namenjene spominjanju na trpljenje v izgonu in nasilju, ki sta nam ga povzročila fašizem in nacizem.
- 7. junija 2018 bo zopet dan odprtih vrat v taborišču v Brestanici in skladno z možnostjo tudi prireditev.
- Sodelovali bomo pri pohodih, ki jih organizirajo krajevne in območne organizacije DIS ob nemško-italijanski in okupacijski meji NDH ter spodbujali udeležbo mladih na teh prireditvah.
- Fakultetam in višjim šolam bomo predlagali , da izbirajo za vsebine seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog tudi teme o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije.
- S krajevnimi organizacijami se  bomo dogovarjali o postavljanju razstav o izgonu Slovencev v šolah. Razstava je premična in zelo enostavna za postavitev v vsak malo večji prostor.

2. Mednarodna dejavnost DIS

- V letu 2018 bomo sodelovali z županoma nemških mest Neresheim in Bad Sulze, kjer bomo obnovili grobove slovenskih izgnancev in postavili obeležje. Z županoma nemškega mesta Templin in Apolda pa bodo potrebna še pogajanja glede vzdrževanja grobov izgnanih Slovencev in postavitev obeležij grobov. Organizirali bomo udeležbo na otvoritvah obeležij na grobovih v Nemčiji.
- Leta 2018 bomo zbrali podatke o obiskih in pobudah, ki smo jih dali za urejanje grobov umrlih slovenskih izgnancev v Nemčiji in o tem naredili razstavo.
- Ker ima Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 19201945 domicil pri Društvu izgnancev Slovenije 19411945, bomo imeli pismene kontakte s člani tega odbora in sodelovali na sestanku. Datum in kraj sestanka leta 2018 še nista določena. 
- Uredili bomo in v nekaj izvodih objavili pisma, poslana predsednikom evropskih držav in predsednikom Evropske unije ter odgovore na ta pisma.

3. Informativna, publicistična in založniška dejavnost

- Nadaljevali bomo z izdajanjem društvenega glasila Vestnik DIS, ki bo izšel v 5 številkah.
- Skrbeli bomo, da bodo Vestnik DIS dobivali vsi člani DIS, ker bodo tako najbolje informirani o tem, kar se dela v društvu.
- V Vestnikih so objavljene tudi informacije o občnih zborih, rojstnih jubilejih 90-letnikov in umrlih članih DIS.
- Izdali in založili bomo zbornik gradiva, s katerim smo uveljavljali ohranjali pravice.
- Izdali bomo zloženko o mednarodni dejavnosti DIS in razstavi o tej dejavnosti.
- Organizirali bomo informativne konference o izgonu Slovencev in dneve odprtih vrat v Informativnem centru DIS.
- Tiskali bomo plakate, odličja DIS in izkaznice za člane in podporne člane DIS.
- Izdali bomo zloženko za pridobivanje podpornih članov DIS.
- Po potrebi bomo ponatisnili nekatere brošure DIS.

4. Vzdrževanje in notranje urejanje taborišča za izgon Slovencev v Brestanici

- Pridobivali bomo sponzorje za ureditev še enega prostora v zgornjem  delu taborišča in naredili stopnišče v zgornje prostore. 
- Pred taboriščem bomo postavili tablo z opisom taborišča in podatki o izgonu Slovencev.
- V spodnjih prostorih taborišča bomo dopolnili panoje z imeni Slovencev, ki so bili v tem taborišču in umrli v izgnanstvu.
- Skrbeli bomo za dobro vzdrževanje taborišča in okolice ter še urejali  notranje prostore.

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic